شناسه پست: 1272
بازدید: 850

جلسه چهارم

نقاط ضعف یک معامله گر

نداشتن مهارت در کار با رایانه

اضطراب بیش از اندازه

نداشتن برنامه مدیریت ریسک

حرص بیش از اندازه

نداشتن سیستم معاملاتی آزمایش شده

ترس بیش از اندازه

ناتوانی در تشخیص تغییر دوره های بازار

ناتوانی در آغاز معامله

نداشتن نظم و انضباط

تمایلات وسواسی

عصبانیت بیش از اندازه

عزت نفس پایین

خوشحال شدن بیش از اندازه

بی تصمیمی در بحران (فلج ذهن معامله گر)

معامله بیش از اندازه

بی احساسی

انکار عملکرد خود

انعطاف ناپذیری

ضدیت با ریسک

عموما بدبین بودن

اهداف ريسک – پاداش غیر واقع بینانه

 اعتیاد به ریسک (و ترس)

جلسه پنجم

 

 

 

 

جلسه ششم