شناسه پست: 1065
بازدید: 2595

ردیف

توضیح

لینک دانلود

1 فيلتر سهم هايي كه نوسان بيش تر از 7 %در روز جاري را دارند، نشان مي دهد. دانلود
2 فيلتر سهم هايي كه قيمت فعلي آنها بيش از 2 %از قيمت پاياني بيش تر است و مي تواند نشا نه اي براي گارد صعودي سهم باشد و همچنين براي نوسان در روز و شناسايي ماهيت كل بازار بسيار كاربرد دارد ، بدين گونه كه اگراكثريت نمادها را نشان دهد مي تواند نشانه اي براي برگشت بازار از منفي به مثبت باشد. دانلود
3 فيلتر سهم هايي كه صف خريدي بيش از 2 برابر حجم مبناي خود دارند. دانلود
4 فيلتر سهم هايي كه صف خريدي بيش از 1 ميليون حجم سهام دارند. دانلود
5 فيلتر سهم هايي كه صف فروشي بيش از 2 برابر حجم مبناي خود دارند. دانلود
6 فيلتر سهم هايي كه صف فروشي بيش از 1 ميليون حجم سهام دارند. دانلود
7 فيلتر سهم هايي كه حقوقي بيش از 70 %حجم معاملات روز جاري را از آن خود كرده و خريد داشته است. دانلود
8 فيلتر سهم هايي كه حقوقي بيش از 70 %حجم معاملات روز جاري را واگذار كرده و فروش داشته است. دانلود
9 فيلتر سهم هايي كه برگشت قيمتي مثبت دارند بدين صورت كه صف فروش بوده اند و آخرين قيمت مثبت معامله مي شوند. دانلود
10 فيلتر سهم هايي كه برگشت قيمتي منفي دارند بدين صورت كه صف خريد بوده اند و آخرين قيمـت منفـي معامله مي شوند. دانلود
11 فيلتر سهم هايي را نشان مي دهد كه آغاز روند صعودي چند روزه را در پيش دارند بدين صورت كه (( حجم معاملات بالاتري در آخرين قيمت روز به نسبت ساير روزها دارند )) و به احتمال فـراوان روز معـاملاتي بعـد مثبـت خواهند بود. دانلود
12 فيلتر سهم هايي كه استراحت ي كوتاه براي صعود مجدد را دارنـد و موقعيـت مناسـبي بـراي خريـد افـراد نوسانگير به شمار مي آيند ( قيمت پاياني مثبت 2 %و قيمت فعلي معامله اختلاف بيش از 2 %با قيمت پاياني دارد ). دانلود
13 فيلتر سهم هايي كه در اوايل ساعات معاملاتي نزول قيمتي داشته اند و در حال حاضر عمليات فيلتر برگشت قيمتي به قيمتهاي مثبت دارند دانلود
14 فيلتر سهم هايي كه داراي تقاضاي حجمي بالايي در قيمتهاي معمول و كف قيمتي دارند، نشان مي دهد. دانلود
15 فيلتر سهم هايي كه آخرين قيمت معامله جاري كمتر از 1 %- و قيمت پاياني معامله جاري بـيش تـر از 1+ % قرار دارند. دانلود
16 فيلتر سهم هايي كه آخرين قيمت معامله جاري كمتر از 1 + %و قيمت پاياني معامله جاري بـيش تـر از 1 %- قرار دارند. دانلود
17 فيلتر چكش سفيد (( كه نشان دهنده انتهاي روند نزولي و برگشت روند قيمتي تـا حتـي بسـته بـه حجـم معاملات مي باشد )). دانلود
18 فيلتر چكش معكوس سفيد (( همانند چكش سفيد نشان دهنده روند برگشت قيمتي است اما از قدرت بيشتري نسبت به چكش سفيد برخوردار است )). دانلود
19 فيلتر سهم هايي كه احتمال بازگشت قيمتي و مثبت شدن با توجه به ماهيت كل بازار را با توجه به قيمتهـاي مناسب دارا هستند و در زمانهايي كه شاخص مثبت مي شود مي توان رويشان به عنوان يك سهم خـوب و مناسـب روند مثبتي حساب كرد. دانلود 
20 فيلتر سهم هايي كه p/e بين 5 واحد تا 6 واحد ( ( را كه اين واحد ها ميانگين p/e كل بازار مي باشند ) ) را دارند، نشان مي دهد. دانلود 
  1. با درود فراوان
    سپاسگزارم بابت تمام زحماتی که واسه نوشتن فیلتر ها کشیدید