شناسه پست: 1082
بازدید: 1797

ردیف

توضیح

لینک دانلود

1 فيلتر سهم هايي كه نشان از قدرت خريدار و تقاضاي خريد بالا مي باشد و بـدين صـورت كـه ارزش ريـالي متقاضيان خريد بيش از 2 برابر ارزش ريالي متقاضيان فروش مي باشد. دانلود
2 فيلتر سهم هايي كه از لحاظ روند قيمتي متعادل و مناسب هستند و تحت اين شرايط كه حقوقي و سهامدار عمده روي كاركردن و بالا بردن سهم هستند، را نشان مي دهد دانلود
3 -فيلتر سهم هايي كه در آستانه صف خريد قرار دارند. دانلود
4 فيلتر سهم هايي كه صف خريد كم حجمي را دارند. دانلود
5 فيلتر سهم هايي كه زير 002 ميليارد ريال ارزش ريالي دارند و قابليت رشد شارپ و صـعودي بيشـتري بـه نسبت ساير شركتها بنا به حجم كوچكشان و سفته بازي دارند و در زمره سهم هاي كوچك بورس قرار مي گيرند. دانلود
6 -فيلتر سهم هايي كه قيمت آنها 5 روز متوالي پشت سر هم منفي بوده و در روزهاي آخر و جاري حجم معامله به نسبت بالاتر از روزهاي قبل است و نشانه اي مناسب براي پايان روند نزولي است. دانلود
7 -فيلتر سهم هايي كه صف خريد بيش از 5 برابر حجم مبناي خود دارند. دانلود
8 فيلتر سهم هايي كه قيمت پاياني بيشتري نسبت به قيمت روز قبل دارند و همچنـين از تقاضـاي بـيش از 5 برابر نسبت به عرضه نيز برخوردارند. دانلود
9 -فيلتر سهم هايي كه صف فروش بيش از 5 برابر حجم مبناي خود دارند. دانلود
10 فيلتر نشان دادن شركت هايي كه در سال مالي جاري زيان ده بوده اند ، به عبـارتي p/e زيـر صـفر واحـد دارند. دانلود
11 فيلتر سهم هايي كه داراي تقاضاي بالاي صف خريد هستند. دانلود
12 فيلتر سهم هايي كه داراي عرضه زياد صف فروش هستند. دانلود
13 فيلتر شناسايي سهم هايي كه صف فروش بوده اند و در حال جمع شدن و در حال رفـتن بـه قيمتهـاي بـالا هستند. دانلود
14 فيلتر سهم هايي كه ارزش ريالي كوچكتري نسب به سايرين دارند و بيش از 50 %معامله روز جاري را حقوقي و سهامدار عمده خريداري كرده اند. دانلود
15 فيلتر سهم هايي كه روند متعادلي در روزهاي پر فراز و نشيبي در روزهاي قبـل داشـته انـد و حجـم زيـاد معاملات روز جاري نويدي براي رشد قيمتي مي دهد. دانلود
16 فيلتر سهم هايي كه از بيشتربن قيمت و كمترين قيمت روز جاري بيش تر از 6 %نوسان قيمتي دارند و براي روزهاي مثبت بازار بورس به دليل نوسانات زياد بسيار مناسب هستند. دانلود
17 فيلتر سهم هايي كه آخرين قيمت معامله بيش از 2 %مثبت هستند. دانلود
18 فيلتر نوسان (( بدين صورت كه چنانچه سهمي از اين ليست ( اكثراً در ساعات پاياني معاملات رويت شود ) به ليست فيلتر آستانه صف خريد رفت ، مد نظر قرار داده و چنانچه همه جوانب مثبت بود براي نوسان روزهاي آتـي خريداري شود. دانلود
19 فيلتر سهم هايي كه آخرين قيمت آنها پايين ترين قيمت روز باشد. دانلود 
20 فيلتر سهم هايي كه آخرين قيمت آنها بالاترين قيمت روز باشد. دانلود